25.9.2017 / Gösterim Sayısı : 886

Balık Gölleri Su Ürünleri İstihsal Hakkı Pazarlık Usulü ile Kiraya Verilecektir

Balık Gölleri Su Ürünleri İstihsal Hakkı  Pazarlık Usulü ile Kiraya Verilecektir

                İlimiz Bafra ve 19 Mayıs ilçeleri sınırları dahilinde, Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan Balık Gölleri Lagün Kompleksinin (Balık Gölü, Cernek Gölü, Uzun Göl, Gıcı Gölü, Acı Göl ) su ürünleri istihsal hakkı  pazarlık usulü ile, öncelikle o yerde kurulan, üyeleri beş yıldan az olmamak üzere üretim bölgesinde ikamet eden, münhasıran su ürünleri üretim ve pazarlaması ile iştigal eden kooperatif, kooperatif birliği ve köy birliklerine komisyon marifetiyle pazarlık usulüyle 1 (bir) yıl süre ile kiraya verilecektir.

                Söz konusu istihsal alanı tahmini 1669 hektardır. Tahmin edilen Yıllık Avlanabilir su ürünleri stok miktarı 213.995 kg. olup, tür bazında aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

 

TÜR ADIYILLIK AVLANABİLİR STOK MİKTARI (KG/YIL)
Sazan136,23
Sudak43,43
Kefal19,335
Kerevit15
TOPLAM213,995

 

Kiraya verilecek olan su ürünleri istihsal alanının yıllık tahmini muhammen kira bedeli 32.419,40 TL' dir. Yıllık kira bedeli ilki peşin olmak üzere 4 eşit taksit halinde ödenecektir.

                İhale 09/10/2017 Pazartesi günü saat 1000' da Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan Şartname ekleri Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünden temin edilecektir.

                İsteklilerden istenen belgeler;

                Gerçek kişiler için;

a) İhale Başvurusu (dilekçe),

b) Vatandaşlık numarası ile birlikte onaylı nüfus cüzdanı örneği,

c) İmza Beyannamesi veya imza sirküleri,

ç)Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,

d) İmzalanmış şartname,

e) İmzalanmış sözleşme tasarısı,

Ayrıca İstekliler ihaleye katılabilmek için;

1) Şartname ve eki kira sözleşmesini okuyup aynen kabul ettiklerini şartname ve sözleşme tasarısını imzalayarak beyan edecektir.

2) İştirakçinin bir şirket olması halinde Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Sicil Kayıt Belgesi

a) İkametgâh belgesi vermesi ve tebligat için adres göstermesi,

b)İsteklinin şirket olması halinde, şirketin imza sirküleri veya şirket adına teklifte bulunacak kimselerin imza sirküleri ile bu şirketin vekili olduğuna dair Noter onaylı vekâletnamesi,

c) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, (Ortaklık hisse oranları Ortaklık Sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.)

d) Projeli ihalelerde, projenin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylanmış olması.

e) Vergi borcu olmadığına dair belge,

f) S.S.K. veya S.G.K. prim borcu olmadığına dair yazı,

 


''