13.3.2017 / Gösterim Sayısı : 632

Bafra ve Alaçam Karaboğaz Lagün Gölünün su ürünleri istihsal hakkı pazarlık usulüyle 5 (beş) yıl süre ile kiraya verilecektir

            İlimiz Bafra ve Alaçam  ilçeleri içinde ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan Karaboğaz Lagün Gölünün su ürünleri istihsal hakkı  pazarlık usulü ile, öncelikle o yerde kurulan, üyeleri beş yıldan az olmamak üzere üretim bölgesinde ikamet eden, münhasıran su ürünleri üretim ve pazarlaması ile iştigal eden kooperatif, kooperatif birliği ve köy birliklerine komisyon marifetiyle pazarlık usulüyle 5 (beş) yıl süre ile kiraya verilecektir.

                Söz konusu istihsal alanı tahmini 150 Hektardır. Karaboğaz Lagün Gölü için tahmin edilen Yıllık Avlanabilir su ürünleri stok miktarı 32.970 kg. olup, tür bazında aşağıda ki tabloda belirtilmiştir:

Su Ürünleri TürüAvlanabilir Stok Miktarı (kg/yıl)
Pullu sazan (Cyprinus carpio)26430
Tatlısu kefali (Leuciscus cephalus)5240
Sudak (Stizostedion lucioperca)1300
Toplam32.970

Kiraya verilecek olan su ürünleri istihsal alanının birinci yıl tahmini muhammen kira bedeli 7.224,11 TL' dir. Yıllık kira bedeli ilki peşin olmak üzere 4 eşit taksit halinde ödenecektir.

                İhale 27/03/2017 Pazartesi günü saat 1000' da Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan Şartname ekleri Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünden temin edilecektir.

                İsteklilerden istenen belgeler;

                Gerçek kişiler için;

a) İhale Başvurusu (dilekçe),

b) Vatandaşlık numarası ile birlikte onaylı nüfus cüzdanı örneği,

c) İmza Beyannamesi veya imza sirküleri,

ç) Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,

d) İmzalanmış şartname,

e) İmzalanmış sözleşme tasarısı,

Ayrıca İstekliler ihaleye katılabilmek için;

1) Şartname ve eki kira sözleşmesini okuyup aynen kabul ettiklerini şartname ve sözleşme tasarısını imzalayarak beyan edecektir.

2) İştirakçinin bir şirket olması halinde Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Sicil Kayıt Belgesi

a) İkametgâh belgesi vermesi ve tebligat için adres göstermesi,

b) İsteklinin şirket olması halinde, şirketin imza sirküleri veya şirket adına teklifte bulunacak kimselerin imza sirküleri ile bu şirketin vekili olduğuna dair Noter onaylı vekâletnamesi,

c) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, (Ortaklık hisse oranları Ortaklık Sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.)

d) Projeli ihalelerde, projenin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylanmış olması.

e) Vergi borcu olmadığına dair belge,

f) S.S.K. veya S.G.K. prim borcu olmadığına dair yazı,​

''